Algemene Voorwaarden

De ondergetekenden

1. De Huizenzuster.nl, gevestigd op De Kempenaerstraat 18A, 2341 GM Oegstgeest, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de eigenaar Trudy Langeveld, hierna te noemen verhuurder,en

2. Opdrachtgever zoals vermeld op offerte/factuur, hierna te noemen huurder,verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1: Huur meubelen

Verhuurder geeft in huur aan huurder, die in huur aanvaard meubelen en accessoires hierna te noemen goederen. De goederen worden op het adres geplaatst zoals vermeld in offerte/factuur.

Artikel 2: Huurprijs

De huurprijs van de goederen zoals vermeld in offerte/factuur, voor 1 maand inclusief vervoerskosten, styling en verzekering. Het volledige bedrag is vooraf verschuldigd en dient te worden voldaan dooroverboeking op de door verhuurder aangegeven bankrekening.

Artikel 3: Huurprijs en voorwaarden

De voornoemde huurprijs is vastgesteld op het prijspeil per datum bestelling van het interieur, ook al doen zich veranderingen voor in het prijspeil, partijen spreken af dat de in artikel 2 genoemde huurprijs voor de gehele looptijd gelijk blijft.

Artikel 4: Huurperiode

a. De huur vangt aan per leverdatum zoals vermeld op de factuur, voor een periode van 1 maand. Gedurende de periode is de huur opzegbaar, restitutie van de huurgelden is niet mogelijk. De overeenkomst wordt beëindigd indien de overeengekomen huurperiode is verstreken. Indien gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn kunnen worden geïncasseerd heeft verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de gehuurde goederen alsnog geïncasseerd kunnen worden.

b. Na het verstrijken van de in artikel 4 lid a genoemde huurperiode van 1 maand, kan de huurovereenkomst worden verlengd mits de huurder deze verlenging bij verhuurder verzoekt en de verhuurder hiermee instemt. De huurprijs voor verlenging zal dan zoals in de offerte/factuur vermeld op maandelijkse basis in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Huurvoorwaarden en gebruik

• Huurder verklaart dat het huren, plaatsen en verwijderen van de goederen inde woning in overeenstemming is met de eigenaar van de woning.

• Verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door het(ver)plaatsen of verwijderen van goederen in de woning van de huurder.

• De huurder verklaart dat ze met de grootst mogelijke zorg met de goederen om zal springen.

• Alle kosten voortvloeiend uit onjuist gebruik van de goederen zullen inrekening gebracht worden bij de huurder.

• Verhuurder behoudt zich het recht voor om de goederen door gelijkwaardige goederen te vervangen, zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

• Maten en uitvoeringen kunnen afwijken van de voorbeelden.

• Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor de goederen te controleren of te laten controleren. Zowel huurder als gebruiker verplichten zich hier hun volledige medewerking aan te verlenen.

• De persoon die het huurcontract ondertekent blijft te allen tijde aansprakelijk voor de goederen, de betaling van de huurprijs en de eventueel bijkomende kosten.

• Verhuurder is niet verantwoordelijk indien de geplaatste goederen niet geheel in overeenstemming zijn met de verwachtingen van de huurder.• Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade door vertraging bij de aflevering.

Artikel 6: faillissement

Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden en beëindigd te beschouwen, wanneer huurder in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer hij surseance van betaling aanvraagt en wanneer beslag wordt gelegd op zijn roerende en- of onroerende goederen.

Artikel 7: Teruggave

Bij het einde van de huurovereenkomst zullen de goederen door huurder in dezelfde toestand moeten worden achtergelaten, als waarin hij het heeft aangeleverd gekregen, tenzij tussen partijen bij het aanbrengen van enige verandering op of aan de goederen schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. Gebruikerssporen op de meubelen en accessoires vallen hier niet onder en zullen niet als schade gezien worden.